نام : بنفشه                           نام خانوادگی : فریس آبادی

نام پدر : معصومه                  کلاس: دوم   خانم باقری

-------------------------------

از یک تا بیست را به عدد و به حروف بنویسید .

1- یک - 2- دو - 3 - سه - 4 - چهار - 5 - پنج - 6 - شش - 7 - هفت - 8 -هشت - 9 - نه - 10 - ده - 11 - یازده - 12 -دوازده - 13 - سیزده - 14 - چهارده - 15 - پانزده - 16 - شانزده - 17 - هفده - 18 - هجده - 19 - نوزده - 20 - بیست .

- زنگ نخورد ؟

- ...

از یک تا صد را به عدد و به حروف بنویسید .

....

 ***

زنگ نخورد ...

هیچ وقت زنگ نخورد .

/ 5 نظر / 8 بازدید
اوا

و من ماندم و ... موفق باشيد.

وصله ناجور

هر چی باشه به هر حال از به صف کردن اون همه بچه راحت تره که!

رضا هدايت

هنوز هم عدد داريم برای نوشتنش به حروف وما کارمان همين است که عدد را به حروف بنويسيم وآنها را با هم جمع بزنيم واز هم کمشان کنيم