من مادرم هستم

 
» Comédie Larmoyante :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
» پنجشنبه ٢ دی ۱۳٩٥ :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳٩٥
» شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢
» En deuil :: جمعه ۱۳ دی ۱۳٩٢
» مجموعه‌ی شعر بنفشه فریس‌آبادی :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» مجموعه شعر "چند دقیقه بعد از انتحار"منتشر می‌شود :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» ... Fuck you all :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» ترجمه‌ی شعری از ژان کوکتو :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» t :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» "روایت فتح" در سایت کتاب شعر :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» ترجمه‌ی مطلبی به مناسب سالروز تولد ویکتورهوگو در روزنامه‌ی اعتماد :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» برای بی‌غیرتی‌هایم :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» چند دقیقه بعد از انتحار :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
» ترجمه‌ی دو شعر از ژان کوکتو/روزنامه‌ی اعتماد 19 مهر 91 :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» ... :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» اندر منقبت ضیافت های شبانه ی تِدی ... :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» فروردین 91 :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» مکاتبات موپاسان با« فلوبر» و «زولا»/روزنامه اعتماد 14 مرداد :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» ترجمه‌ی یک شعر از گی دو موپَسان/ روزنامه اعتماد 14 مرداد 91 :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» Fuck My Feelings :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» بختِ خفته ی زیبا ... :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
» فرار کن خرگوش ، فرار کن ... :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» ترجمه ی یک شعر منثور از سن ژان پرس در روزنامه ی فرهیختگان :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» احوَلیَت :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» ران های چاقش / شعری از پابلو پیکاسو :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» سوم شخص مفرد :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» ... :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠
» از اوراق مفقوده ی صُحف :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» یک شعر از من در روزنامه ی فرهیختگان :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
» شعری از من در " کتاب شعر " ویژه نامه ی هشتم مارس :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» ترجمه ی شعری از paul valery :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» ترجمه ی شعری از Alphonse de lamartine :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» شعری از من در روزنامه ی فرهیختگان :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» ترجمه ی شعر منثوری از شارل بودلر :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
» ترجمه ی یک شعر منثور از شارل بودلر :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» یادداشت نمی دانم چند :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸
» یادداشت نمی دانم چند :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» یادداشت نمی دانم چند :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» یادداشت نمی دانم چند :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧ :: شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧ :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧ :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
» شنبه ۸ دی ۱۳۸٦ :: شنبه ۸ دی ۱۳۸٦
» شنبه ۱ دی ۱۳۸٦ :: شنبه ۱ دی ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦
» جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦
» جمعه ٦ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ٦ مهر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٦
» جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦ :: جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦
» جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦
» جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
» شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
» شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
» جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥
» شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٥ :: شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٥
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
» شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
» شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
» یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
» Il ne viendra pas ce soir :: جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥
» جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥ :: جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸٥
» جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥
» جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
» شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥ :: شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥